خدمات فینلی دستی  1175


TED Talks List Persian

, خدمات اجتماعی ناموفق هستند , رون فینلی , فن آوری دستی برای محرومان .

بررسی قیمت

مطالب پراکندگی

, گسترش صادرات بخشهای گوناگون اقتصادی دربرگیرنده صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، و .

بررسی قیمت

قربانی تیم ملی ثابت کرد قدرت اول آسیاست

قربانی تیم ملی ثابت کرد قدرت اول آسیاست «آتش به اختیار» به چه معناست؟ تصاویری از مبارزه با .

بررسی قیمت

مطالب پراکند

شما بگویید من چه کنم؟ Ghasem Bozorgzade شما بگویید چه کنم؟ دودمان ماعموما یادگرفته است خواسته ها .

بررسی قیمت

coeternalpersiangig

, 0 , 0 INSERT INTO nuke_banner VALUES 6 , 2 , top site , 2200000 , 46196 , 0 , , , , 2009-05-26 00 11 17 , 0000-00-00 00 00 00 .

بررسی قیمت