قیف برای agregates


آموزش همه چيز در مورد بتن پروژه بتن

Feb 09, 2010 0183 32 برای اعضاء , در مواردی که بتن ریزی در زیر سطح آب مورد نظر باشد می توان از قیف , Cement Agregates .

بررسی قیمت

فتح الله شفیعی

برای ساخت بتن , بتن با قالب و میلگردها ، ریختن بتن از ارتفاع زیاد بدون لوله و قیف هادی و .

بررسی قیمت